Zašto je važno prijaviti nuspojave na lijek?

virtualna 17.09.2022

Sigurnost pacijenata prioritet je u zdravstvu, a povodom toga 17. rujna obilježava se “Svjetski dan sigurnosti pacijenata”. Ove godine naglasak je na sigurnoj primjeni lijekova. Ako se nepravilno čuvaju, propisuju ili koriste, nuspojave na lijek mogu biti vrlo ozbiljne.

O nuspojavama i važnosti prijava istih, razgovarali smo s glasnogovornicom HALMED-a Majom Bašić.

Što pacijenti trebaju učiniti u slučaju da osjete određenu nuspojavu prilikom primjene određenog lijeka?

Pacijenti se prije uzimanja lijekova trebaju obratiti svojem liječniku obiteljske medicine ili liječniku specijalistu i savjetovati se o izboru i primjeni odgovarajuće terapije. Odgovarajuću terapiju za pojedinog pacijenta može odrediti jedino liječnik koji ima potpuni uvid u njegovo cjelokupno zdravstveno stanje. Također, lijekove je važno primjenjivati u skladu s uputom o lijeku koja je priložena svakom pakiranju lijeka. Sadrži sve informacije važne za njegovu sigurnu primjenu. To što su informacije o indikacijama, kontraindikacijama, načinu primjene i doziranju, nuspojavama i mjerama opreza.

Prilikom primjene lijekova moguće je da dođe do nastanka nuspojava. Važno je istaknuti da se one nipošto ne moraju dogoditi kod svakog korisnika. One su moguće kod svih lijekova, kako receptnih, tako i onih koji se izdaju bez recepta. Sve osobe koje smatraju da su doživjele nuspojavu na bilo koji lijek ili cjepivo trebaju se obratiti svojem liječniku radi zbrinjavanja simptoma.

“Važno je istaknuti da se nuspojave nipošto ne moraju dogoditi kod svakog korisnika. One su moguće kod svih lijekova, kako receptnih, tako i onih koji se izdaju bez recepta.”

Svoju sumnju na nuspojavu mogu prijaviti zdravstvenom radniku s kojim su u kontaktu i koji je dužan proslijediti je HALMED-u. Također, pacijenti mogu svoju prijavu uputiti izravno HALMED-u. Na taj način mogu aktivno uključiti u proces praćenja sigurnosti primjene lijekova. Prijavu je moguće uputiti HALMED-u putem online aplikacije na našoj internetskoj stranici ili putem mobilne aplikacije „HALMED”, dostupne u trgovini aplikacija za pametne telefone.

Prijave koje zaprimamo od pacijenata vrijedan su izvor informacija jer obično sadrže detaljne opise nuspojava. Sve prijave koje zaprimimo smatraju se sumnjama na nuspojavu te se koriste za trajnu procjenu sigurnosnog profila cjepiva.

Zašto se nuspojave na lijek trebaju prijaviti?

Sigurnost svih lijekova temeljito se ispituje tijekom kliničkih ispitivanja.  Potom se prati nakon stavljanja u promet. Odnosno čitavo vrijeme dok su dostupni pacijentima. Samo oni lijekovi koji su dokazano sigurni za primjenu, mogu biti u prometu.  Odnosno čija korist u liječenju ili sprječavanju bolesti nadmašuje eventualne mogućnosti nastanka nuspojava.

Upravo zbog stalnog praćenja sigurnosti primjene lijekova, važno je prijavljivati sumnje na nuspojave lijekova. Svaka prijava čini vrijedan izvor dodatnih informacija o primjeni lijeka te nam analiza prikupljenih podataka omogućuje dolazak do novih saznanja te bolje razumijevanje sigurnosnog profila lijeka. O najnovijim saznanjima obavještavaju se zdravstveni radnici te se nadopunjuju dokumenti o lijeku. Odnosno, sažetak opisa svojstava lijeka te uputa o lijeku koji su javno dostupni u bazi lijekova na internetskim stranicama HALMED-a. Time se omogućuje propisivanje i uzimanje lijekova na najučinkovitiji i najsigurniji mogući način, odnosno omogućuje se najbolje djelovanje lijeka uz maksimalno očuvanje kvalitete života i zdravlja.

“Prijave koje zaprimamo od pacijenata vrijedan su izvor informacija jer obično sadrže detaljne opise nuspojava.”

Tijekom praćenja sigurnosti lijeka stalno se procjenjuje omjer rizika i koristi primjene lijeka. Teške i ozbiljne nuspojave će biti prihvatljive samo kod lijekova koji liječe teške ili smrtonosne bolesti. Kao što je primjerice rak. Kada je riječ o lijekovima za liječenje blažih simptoma ili bolesti, kao što su blaža glavobolja ili prehlada, samo nuspojave blaže prirode mogu biti prihvatljive. To se odnosi na utvrđivanje pozitivnog omjera koristi i rizika primjene lijeka. Ako se odnos koristi i rizika primjene lijeka promijeni tijekom životnog ciklusa lijeka, poduzimaju se mjere kojima se mijenja, primjerice, doziranje lijeka. Ili pak trajanje terapije ili se uvode nova upozorenja i mjere opreza pri primjeni lijeka. Ukidanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet i povlačenje lijeka iz prometa krajnja je mjera u slučaju promjene odnosa koristi i rizika primjene lijeka u negativnom smjeru.

Dakle, praćenjem primjene lijekova pacijentima se neprekidno osiguravaju kvalitetni i sigurni lijekovi te se izravno pridonosi zaštiti javnoga zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinog pacijenta koji lijek primjenjuje.

Treba li prijaviti svaku nuspojavu?

Jednako je važno prijaviti sve nuspojave, bez obzira na to jesu li poznate od ranije i unesene u uputu o lijeku, ili nisu očekivane i poznate od ranije.

Prijavljivanje od ranije poznatih nuspojava između ostalog pridonosi boljem razumijevanju njihove učestalosti i mehanizma nastanka, dok prijavljivanje sumnji na nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku pridonosi novim saznanjima o nuspojavama koje ranije nije bilo moguće otkriti.

“Jednako je važno prijaviti sve nuspojave na lijek…”

Iako su prije stavljanja u promet svi lijekovi temeljito ispitani, moguće je da se neke nuspojave zabilježe kad se lijek počne koristiti kod većeg broja ljudi. Odnosno kod “stvarnih” pacijenata. Oni primjerice imaju specifična zdravstvena stanja ili koriste više lijekova u terapiji. Osobito one rijetke ili vrlo rijetke. Stoga europsko zakonodavstvo zahtijeva praćenje sigurnosti svih lijekova. To uključuje cjepiva, dok god su u primjeni. Sva nova saznanja o nuspojavama te, po potrebi, upozorenja, mjere opreza, kontraindikacije i druge izmjene redovito se unose u dokumente o lijekovima i cjepivima. Navedeno se može pronaći putem baze lijekova na internetskim stranicama HALMED-a.

PITAJTE NAŠE STRUČNJAKE

Imate pitanje?

U 2022. godini pristiglo nam je 227 Vaših upita. Slušamo Vas!

Pitajte naše stručnjake
Virtualna ordinacija

Suradne ustanove

Copyright © Dedal Komunikacije d.o.o. Sva prava pridržana.